Prevengamos accidentes y enfermedades
profesionales en labores agrícolas

Ann anpeche aksidan ak maladi
pwofesyonèl yo nan travay agrikòl yo